Dianes terapèutiques i desenvolupament de fàrmacs

img_proyecto

Descripció:

En l’actualitat, no tenim tractaments eficaços o definitius per a nombroses malalties d’elevada incidència en la població, com ho són el càncer i les malalties neurodegeneratives, cardiovasculars, psiquiàtriques, metabòliques o auto-immunes, i també per a les infeccions emergents o multi-resistents a antibiòtics o l’enverinament per toxines animals en moltes regions del món. El desenvolupament de nous fàrmacs per aquest tipus de patologies i la seva translació a la clínica constitueix un llarg procés en el qual prèviament intervenen la identificació de dianes terapèutiques, el desenvolupament de compostos actius amb activitat biològica relacionada amb aquestes dianes, i el desenvolupament i optimització de fàrmac en les diferents fases preclíniques.

Aquest tipus d’estratègia és també aplicable a processos biològics de gran impacte sociosanitari, com és l’envelliment, o que estan implicats en teràpies modernes, com la teràpia gènica o la medicina regenerativa. La complexitat dels processos biològics fa necessari, a més, validar les potencials dianes moleculars en models in vitro i in vivo, a fi de demostrar que estan, efectivament, implicades en l’aparició i / o progressió d’una patologia. La validació de les dianes, a més, proporciona amb freqüència models experimentals en diferents organismes que permeten avaluar l’activitat dels fàrmacs desenvolupats en assajos preclínics i proves de concepte.

El MCI VLC / DIANA pretén unir estratègies d’actuació en l’àmbit de la identificació i validació de noves dianes sobre les quals actuar terapèuticament, en desenvolupaments que cobririen des de la investigació bàsica fins a la fase preclínica.

  • Coordinadora: Isabel Fariñas Gómez (UV)
  • Info: vlc_diana@vlc-campus.com

Tornar