Resolució definitivade la Junta de Direcció de VLC/CAMPUS respecte del procés de seguiment de l’activitat dels Microcluster d’investigació en 2013

img_proyecto

Valencia, 23 de juliol de 2014

Reunida Ia Junta de Direcció de VLC/CAMPUS el dia 28 de febrer per fer el seguiment de I’activitat conjunta dels Microclusters d’lnvestigació VLC/CAMPUS (en endavant MCI), mitjançant les memòries justificatives presentades en el seu dia,

RESOL,

Punt únic.Renovar I’acreditació a aquells MCI que es detallen en l’Annex 1, que han assolit un nivell de col·laboració interinstitucional i uns resultats conjunts raonables.

Enllaç a la resolució

TAGS / InvestigacióMCI
Tornar