Ajudes per a projectes coordinats entre personal investigador que pertany als Microclusters d’investigació de VLC/CAMPUS i empreses.

img_proyecto

Convocatòria de la Universitat de València, en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS, per a la concessió d’ajudes per a projectes coordinats entre personal investigador pertanyent als microclusters d’investigació de VLC/CAMPUS i empreses.

  [Bases de la convocatòria][Formulari de sol·licitud- Descarregar fitxer MS Word]

1. Objecte:  Concessió d’ajudes per a projectes coordinats entre personal investigador que pertany als Microclusters d’Investigació de VLC/CAMPUS i empreses..

2. Beneficiaris: Podrà sol·licitar aquests ajuts i ser beneficiaris, en qualitat d’investigador o investigadora responsable del projecte, el personal docent i investigador pertanyent a la plantilla de la Universitat de València o a un centre mixt de la UV amb el CSIC, que formen part d’un MCI VLC/CAMPUS.

3. Equip investigador conjunt MCI – Empresa:  

  • Per part del MCI:L’equip investigador del projecte sol·licitant haurà d’estar compost per qualsevol investigador o investigadora adscrit a un MCI VLC/CAMPUS. Només s’acceptarà una sol·licitud per MCI.
  • Per part de l’empresa: En el formulari de sol·licitud s’indicarà la composició de l’equip investigador amb indicació del coordinador o coordinadora del projecte a l’empresa.

4. Despeses subvencionables:

  • Despeses de personal contractat per al desenvolupament del projecte.
  • Subcontractacions i assistències tècniques.
  • Material Fungible necessari.
  • Viatges i dietes.

5. Període d’Execució: 31 de novembre de 2015

6. Informació: opex@uv.esinnocampus@vlc-campus.com

7. Dotació convocatòria: 100.000 €

7. Dotació màxima per sol·licitud: 10.000 €

8. Presentació de sol·licituds:

  • Finsel 19 de febrer de 2015

La presentació de sol·licituds originals, sense perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, es realitzarà preferentment en el registre següent:

  • Dirigides a: A l’atenció de Pilar Campins Falcó, Vicerectora d’Investigació i Política Científica de la Universitat de València.
  • Registre: Avinguda Blasco Ibáñez, 13-Nivell 1 (horari d’atenció, de dilluns a divendres, al matí de les 09:00 fins les 14:00 hores ia la tarda des de les 16:00 fins a les 18:00 hores)
  • Així mateix, els sol·licitants hauran d’enviar una còpia digital de la sol·licitud i tota la documentació presentada a l’adreça de correu electrònic: policien@uv.es
Tornar